Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

1. Toepasselijkheid Voorwaarden

1.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Fruitcake Studio goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan cliënt levert.

1.2 Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

1.3 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Fruitcake Studio en cliënt zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen. 

2. Aanbiedingen en Service Level Agreement

2.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van Fruitcake Studio zijn vrijblijvend, tenzij door Fruitcake Studio schriftelijk anders is aangegeven.

2.2 Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Fruitcake Studio verstrekte

gegevens waarop Fruitcake Studio zijn aanbieding baseert. Cliënt betracht steeds de uiterste zorg dat de eisen waaraan de prestatie van Fruitcake Studio dient te voldoen, juist en volledig zijn. In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, voorcalculaties, normalisatiebladen e.d. vermelde maten en gegevens zijn voor Fruitcake Studio niet bindend, behoudens indien door Fruitcake Studio uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.3 Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau ( Service Level Agreement) worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.

3. Prijs en betaling

3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro’s en dient cliënt alle betalingen in euro’s te voldoen.

3.2 Alle door Fruitcake Studio afgegeven voorcalculaties, offertes en begrotingen hebben slechts een indicatief

karakter, tenzij Fruitcake Studio schriftelijk anders kenbaar maakt. Aan een door Fruitcake Studio afgegeven voorcalculatie, offertes of begroting kunnen door cliënt nimmer rechten of verwachtingen worden ontleend. Een door cliënt aan Fruitcake Studio kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt nimmer als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door Fruitcake Studio te verrichten prestaties. Uitsluitend indien zulks tussen partijen schriftelijk is overeengekomen is Fruitcake Studio gehouden cliënt te informeren bij dreigende overschrijding van een door Fruitcake Studio afgegeven voorcalculatie, offerte of begroting.

3.3 Indien cliënt bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.

3.4 Ter zake de door Fruitcake Studio verrichte prestaties en de daarvoor door cliënt verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van Fruitcake Studio volledig bewijs op, onverminderd het recht van cliënt tot het leveren van tegenbewijs.

3.5 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van cliënt, geldt dat Fruitcake Studio gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien cliënt niet

akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is cliënt gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. Cliënt komt zodanig recht tot opzegging echter niet toe indien tussen partijen is overeengekomen dat de geldende prijzen en tarieven worden aangepast met inachtneming van een tussen partijen overeengekomen index of andere maatstaf.

3.6 Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop Fruitcake Studio de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan cliënt in rekening brengt, vastleggen. Verschuldigde bedragen worden door cliënt betaald volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal cliënt binnen 15 dagen na factuurdatum betalen. Cliënt is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.

3.7 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is cliënt, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien cliënt na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Fruitcake Studio de vordering uit handen geven, in welk geval cliënt naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van 15% van de hoofdsom, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen.

4. Vertrouwelijkheid en overname personeel

4.1 Cliënt en Fruitcake Studio dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.

4.2 Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan bedoelde toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden.

5. Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

5.1 Indien Fruitcake Studio dit van belang acht voor de uitvoering van de overeenkomst, zal cliënt Fruitcake Studio desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop cliënt uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Cliënt heeft verplichtingen op grond van de wetgeving (zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens) inzake de verwerking van persoonsgegevens en garandeert de juiste uitvoering wetgeving.

5.2 Cliënt vrijwaart Fruitcake Studio voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door cliënt wordt gehouden of waarvoor cliënt op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij cliënt bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Fruitcake Studio toegerekend moeten worden.

5.3 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door Fruitcake Studio verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij cliënt. Cliënt staat er jegens Fruitcake Studio voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde en werkt zoveel al technisch mogelijk is, mee om Fruitcake Studio aan zijn verplichting op grond van de wetgeving te laten voldoen. Kosten hiervoor komen voor rekening. Cliënt vrijwaart Fruitcake Studio tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

5.4 Indien Fruitcake Studio op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen. Fruitcake Studio staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.

5.5 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst of anderszins gebruik wordt gemaakt van computer-,

data- of telecommunicatiefaciliteiten is Fruitcake Studio gerechtigd cliënt toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. Fruitcake Studio is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes te wijzigen. Cliënt behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Fruitcake Studio is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van Fruitcake Studio.

6. Voorbehoud van eigendom en rechten,

zaaksvorming en opschorting

6.1 Alle aan cliënt geleverde zaken blijven eigendom van Fruitcake Studio totdat alle bedragen die cliënt aan Fruitcake Studio op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Fruitcake Studio zijn voldaan. Indien cliënt (mede) uit door Fruitcake Studio geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt cliënt die zaak slechts voor Fruitcake Studio en houdt cliënt de nieuw gevormde zaak voor Fruitcake Studio totdat cliënt alle op grond van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; Fruitcake Studio blijft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door cliënt eigenaar van de nieuw gevormde zaak.

6.2 De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van de Staat van bestemming indien dat recht ter zake voor Fruitcake Studio gunstigere bepalingen bevat.

6.3 Rechten, waaronder mede begrepen gebruiksrechten, worden in voorkomend geval aan cliënt verleend, vrijgegeven of overgedragen onder de voorwaarde dat cliënt alle uit de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigde vergoedingen volledig heeft betaald. Indien partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van cliënt zijn overeengekomen, komt aan cliënt het gebruiksrecht toe zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt.

6.4 Fruitcake Studio kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Fruitcake Studio onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat cliënt alle aan Fruitcake Studio verschuldigde bedragen heeft voldaan.

7. Risico

7.1 Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden of gegevens (codes, wachtwoorden, documentatie etc.) die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd of gebruikt worden, gaat over op cliënt op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van cliënt of een hulppersoon van cliënt zijn gebracht. Voor zover deze objecten in de feitelijke beschikkingsmacht van Fruitcake Studio of hulppersonen van Fruitcake Studio zijn, draagt Fruitcake Studio het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging.

8. Rechten van intellectuele eigendom

8.1 Indien Fruitcake Studio bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor cliënt ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op cliënt, tast dit het recht of de mogelijkheid van Fruitcake Studio niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van Fruitcake Studio aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van cliënt zijn of worden gedaan.

8.2 Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan cliënt ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Fruitcake Studio, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan cliënt toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar.

8.3 Het is cliënt niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

8.4 Ook indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk in een bevoegdheid daartoe voorziet, is het Fruitcake Studio toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de programmatuur, apparatuur, databestanden, websites en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Het is cliënt nimmer toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.

8.5 Fruitcake Studio vrijwaart cliënt tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door Fruitcake Studio zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat cliënt Fruitcake Studio onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Fruitcake Studio. Cliënt zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Fruitcake Studio verlenen om zich, indien nodig in naam van cliënt, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door cliënt ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan Fruitcake Studio ter beschikking gestelde materialen, danwel (ii) met wijzigingen die cliënt zonder schriftelijke toestemming van Fruitcake Studio in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door een derde heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Fruitcake Studio zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van Fruitcake Studio een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Fruitcake Studio, indien mogelijk, zorg dragen dat cliënt het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van Fruitcake Studio is uitgesloten.

8.6 Cliënt garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Fruitcake Studio van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s, hyperlinks etc.), databestanden of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Cliënt vrijwaart Fruitcake Studio tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde.

9. Medewerkingsverplichtingen en gebruiksrechten

9.1 Partijen erkennen dat het welslagen van werkzaamheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie in de regel afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door Fruitcake Studio mogelijk te maken zal cliënt Fruitcake Studio steeds tijdig alle door Fruitcake Studio nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Indien cliënt in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel en/of hulppersonen inzet, zullen dit personeel en deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis, deskundigheid en ervaring.

9.2 Cliënt staat steeds in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van de aan de Fruitcake Studio verstrekte gegevens, specificaties en ontwerpen, ook indien die gegevens, specificaties en ontwerpen van een derde afkomstig zijn. Onjuistheden, onvolledigheden en inconsistenties zijn voor rekening en risico van de cliënt.

9.3 Fruitcake Studio is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties of ontwerpen te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op de schorten totdat cliënt de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen. Cliënt verplicht zich onvolkomenheden in de specificaties of het ontwerp van de te ontwikkelen producten of diensten, welke hem bekend zijn of redelijkerwijs bekend moeten zijn, steeds zo spoedig en volledig mogelijk aan de Fruitcake Studio te melden.

9.4 Cliënt draagt het risico van de selectie, het gebruik, de toepassing en het beheer in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door Fruitcake Studio te verlenen diensten. Cliënt zelf draagt zorg voor de juiste installatie, montage en ingebruikneming en voor de juiste instellingen van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen.

9.5 Tenzij anders is overeengekomen, is Fruitcake Studio niet verplicht een domeinnaam voor een website bij de daarvoor bestemde instanties aan te vragen.

9.6 Indien cliënt de voor de uitvoering van de overeenkomst door Fruitcake Studio nuttig, nodig of wenselijk geachte gegevens, documenten, apparatuur, programmatuur, materialen of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Fruitcake Studio stelt of indien cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Fruitcake Studio het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft Fruitcake Studio tevens het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van Fruitcake Studio tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.

9.7 Ingeval medewerkers van Fruitcake Studio op locatie van cliënt werkzaamheden verrichten, draagt cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer-, data- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke en overigens geldende eisen betreffende arbeidsomstandigheden. Cliënt vrijwaart Fruitcake Studio voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van Fruitcake Studio, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van cliënt of van onveilige situaties in diens organisatie. Cliënt zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels vóór aanvang van de werkzaamheden aan de door Fruitcake Studio ingezette medewerkers kenbaar maken.

9.8 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatie-

faciliteiten, waaronder internet, is cliënt verantwoordelijk voor de juiste keuze van de daarvoor benodigde middelen en voor de tijdige en volledige beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van Fruitcake Studio staan. Fruitcake Studio is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij cliënt bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Fruitcake Studio.

9.9 Cliënt zal op basis van de door Fruitcake Studio verstrekte inlichtingen omtrent maatregelen ter voorkoming en beperking van de gevolgen van storingen, gebreken in de dienstverlening of producten, verminking of verlies van gegevens of andere incidenten de risico’s voor zijn organisatie inventariseren en zo nodig aanvullende maatregelen treffen.

9.10 Cliënt is gehouden door hem al dan niet op zijn verzoek van de Fruitcake Studio ontvangen zet-, druk-, of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd en goedgekeurd aan de Fruitcake Studio doen toekomen. De Fruitcake Studio is niet verantwoordelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleken in de door cliënt goedgekeurde of gecorrigeerde proeven. Elke op verzoek door cliënt vervaardigde proef wordt naar de overeengekomen prijs in rekening gebracht tenzij dit uitdrukkelijk in de prijs in inbegrepen.

9.11 Fruitcake Studio zal zich naar beste kunnen inspannen dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomen geval overeenkomstig de met client schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Fruitcake Studio worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Fruitcake Studio uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Indien de dienst een ontwerp betreft waarbij artistieke inspanningen worden verricht, dan zal in geen geval het niet voldoen aan verwachtingen (‘smaak’) van cliënt als een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kunnen worden beschouwd.

9.12 Indien Fruitcake Studio gedragsregels hanteert voor zijn diensten en producten, dan is cliënt verplicht deze gedragsregels stipt en onverkort na te leven. Steeds in alle gevallen zal cliënt zich zorgvuldig en niet onrechtmatig jegens derden gedragen. Cliënt zal Fruitcake Studio vrijwaren van aanspraken van derden te dier zake. Fruitcake Studio is steeds gerechtigd maatregelen te treffen ter zake een handelen of nalaten van een risico. Cliënt is gehouden op eerste verzoek van Fruitcake Studio informatie onverwijld te verwijderen, of bij onrechtmatig handelen is de Fruitcake Studio direct gerechtigd naar keuze de informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken.

9.13 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, strekt de verplichting tot terbeschikkingstelling door Fruitcake Studio en het gebruiksrecht van cliënt zich uitsluitend uit tot de zogeheten objectcode van de programmatuur. Het gebruiksrecht van cliënt strekt zich niet uit tot de broncode van de programmatuur. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden nimmer aan cliënt ter beschikking gesteld, ook niet indien cliënt bereid is voor de terbeschikkingstelling een financiële vergoeding te voldoen.

9.14 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Fruitcake Studio niet gehouden tot terbeschikkingstelling van andere dan de overeengekomen programmatuur of programma- of databibliotheken, ook niet indien die nodig zijn voor het gebruik en/of onderhoud van de programmatuur of dienstverlening. Indien in afwijking van het vorenstaande door Fruitcake Studio tevens andere dan de overeengekomen programmatuur en/of programma- of databibliotheken ter beschikking gesteld moet worden, kan Fruitcake Studio verlangen dat cliënt daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst aangaat.

9.13 Cliënt zal de tussen partijen overeengekomen beperking in het recht tot gebruik van producten steeds stipt naleven. Cliënt is zich er van bewust dat schending van een overeengekomen gebruiksbeperking zowel een toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst met de Fruitcake Studio inhoudt alsook inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van het product of dienstverlening vormt.

10. Leverings- en opleveringstermijnen

10.1 Alle door Fruitcake Studio genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen en (oplever)data zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Door Fruitcake Studio genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden de Fruitcake Studio niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter. Fruitcake Studio spant zich er redelijkerwijs voor in uiterste (leverings)termijnen en uiterste (oplever) data zoveel mogelijk in acht te nemen. Fruitcake Studio is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kan worden. Evenmin is Fruitcake Studio gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Fruitcake Studio en cliënt in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.

10.2 De enkele overschrijding van een door Fruitcake Studio genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum brengt Fruitcake Studio niet in verzuim. In alle gevallen - derhalve ook ingeval partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen - komt Fruitcake Studio wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat cliënt hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Fruitcake Studio in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

10.3 Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt cliënt het productie of dienst in de staat waarin het zich op het moment van aflevering bevindt ( ‘as is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare en gebreken. Indien wel een acceptatietest is overeengekomen zullen hiervoor separate afspraken over worden gemaakt. Ontbreken deze, dan wordt de afspraak te zijn gemaakt als ware er geen acceptatietest.

11. Ontbinding en opzegging van de overeenkomst

11.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van cliënt en alle andere verplichtingen tot medewerking door de cliënt of een door de cliënt in te schakelen derde gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

11.2 Indien cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 11.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij cliënt bewijst dat Fruitcake Studio ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Fruitcake Studio vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

11.3 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

11.4 Een overeenkomst kan worden aangegaan voor een bepaalde duur bij gebreke waarvan een duur van 1 jaar geldt voor een overeenkomst die naar zijn aard en inhoud een duurovereenkomst is. De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij cliënt of Fruitcake Studio de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtname van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode. Cliënt is nimmer gerechtigd een overeenkomst van dienstverlening of van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.

11.5 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van cliënt wijzigt. Fruitcake Studio is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van cliënt vervalt het recht tot gebruik van aan cliënt ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke van rechtswege.

11.6 Slechts indien schriftelijk overeengekomen, zal de Fruitcake Studio bij of na het einde van de overeenkomst – tegen betaling door cliënt van een dan door Fruitcake Studio te bepalen vergoeding alsook met inachtneming door cliënt van alle andere dan door Fruitcake Studio bepaalde condities – meewerken aan het overzetten van gegevens, data, producten zoals websites en bijbehorende domeinen naar cliënt of naar een andere Fruitcake Studio.

12. Aansprakelijkheid en garantie van Fruitcake Studio

12.1 De totale aansprakelijkheid van Fruitcake Studio wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met cliënt overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Deze beperking van aansprakelijkheid is van overeenkomstige toepassing op de in artikel 8.5 van deze voorwaarden bedoelde vrijwaringsverplichting van Fruitcake Studio. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Fruitcake Studio voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan € 250.000 (tweehondervijftig duizend Euro).

12.2 De aansprakelijkheid van Fruitcake Studio voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan € 1.250.000 (één miljoen tweehonderdvijftig duizend Euro).

12.3 De aansprakelijkheid van Fruitcake Studio voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van cliënt, schade verband houdende met het gebruik van door cliënt aan Fruitcake Studio voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door cliënt aan Fruitcake Studio voorgeschreven toe Fruitcake Studio is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Fruitcake Studio wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

12.4 Fruitcake Studio staat er niet voor in dat de dienstverlening foutloos en zonder onderbrekingen worden verleend. Fruitcake Studio kan mede wegens de aard en werking van internet er niet voor instaat dat internet te allen tijd beschikbaar of toegankelijk is en dat de door Fruitcake Studio geboden faciliteiten ( zoals hosting) of de door cliënt gebruikte programmatuur of website te allen tijde ongestoord en continue beschikbaar en raadpleegbaar zijn. Tevens is iedere aansprakelijkheid van Fruitcake Studio voor het niet, niet juist of niet volledig presenteren van de inhoud van een website alsook het vrijkomen van – al dan niet vertrouwelijke- gegevens uit een besloten deel van de website, uitgesloten. Fruitcake Studio is niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid van de dienstverlening.

12.5 De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Fruitcake Studio, zoals omschreven in de voorgaande leden van dit artikel 12, laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Fruitcake Studio uit hoofde van deze algemene voorwaarden geheel onverlet.

12.6 Cliënt vrijwaart Fruitcake Studio voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door cliënt aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Fruitcake Studio geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover cliënt bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

12.7 De in artikel 12.1 tot en met 12.6 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Fruitcake Studio.

12.8 Tenzij nakoming door de Fruitcake Studio blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Fruitcake Studio wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien cliënt Fruitcake Studio onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Fruitcake Studio ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Fruitcake Studio in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

12.9 Fruitcake Studio zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen aan hem toerekenbare fouten in de dienstverlening of het product binnen een redelijke termijn herstellen. Fruitcake Studio kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien er sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van cliënt of van andere niet aan Fruitcake Studio toe te rekenen oorzaken. Cliënt aanvaardt dat fouten en gebreken in de werking van een product of dienstverlening het gevolg kunnen zijn van de handelswijze van een of meer derden. Herstelverplichtingen vervallen indien cliënt zonder schriftelijke toestemming wijzigingen in de producten of dienstverlening aanbrengt of laat aanbrengen, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

12.10 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat cliënt de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Fruitcake Studio meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Fruitcake Studio vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.

12.11 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Fruitcake Studio zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

13. Overmacht

13.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van van Fruitcake Studio, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door cliënt aan Fruitcake Studio zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door cliënt aan Fruitcake Studio is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog, (viii) werkbezetting, (ix) staking, (x) algemene vervoersproblemen en (xi) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden.

13.2 Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigensiets verschuldigd zullen zijn.

14. Wijziging en meerwerk

14.1 Indien Fruitcake Studio op verzoek of met voorafgaande instemming van cliënt werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door cliënt worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Fruitcake Studio. Fruitcake Studio is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

14.2 Cliënt aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van cliënt en Fruitcake Studio kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor cliënt nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.

14.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal Fruitcake Studio cliënt desgevraagd

schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

15. Overdracht van rechten en verplichtingen

15.1 Cliënt is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen.

15.2 Fruitcake Studio is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen.

16 Toepasselijk recht en geschillen

16.1 De overeenkomsten tussen Fruitcake Studio en cliënt worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

16.2 Geschillen welke tussen Fruitcake Studio en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen Fruitcake Studio en cliënt gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, statutair gevestigd te Den Haag, één en ander onverminderd het recht van elk der partijen een voorziening in arbitraal kort geding te vragen en onverminderd het recht van elk der partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen (zie www.sgoa.org).

16.3 Uitsluitend indien Fruitcake Studio en/of cliënt voor de beslechting van geschillen naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, nog geen arbitrale procedure bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering aanhangig heeft of hebben gemaakt overeenkomstig het Arbitragereglement van deze stichting, is elk der partijen gerechtigd, doch niet verplicht, om in afwijking van het bepaalde in artikel 16.2, de zaak aanhangig te maken bij de Rechtbank, Sector Kanton indien de zaak betrekking heeft op een geschil dat volgens de wettelijke bevoegdheidsregels behoort tot de absolute bevoegdheid van de Rechtbank, Sector Kanton. Indien de zaak met inachtneming van de vorige volzin door één of meer der partijen ter behandeling en beslissing bij de Rechtbank, Sector Kanton aanhangig is gemaakt, is de Rechtbank Sector Kanton

bevoegd de zaak te behandelen en daarover te beslissen.

16.4 Alvorens een arbitrale procedure als bedoeld in artikel 16.2 aanhangig te maken, zal de meest gerede partij een procedure van ICT-Mediation conform het ICT-Mediation Reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag beginnen. Een procedure van ICTMediation conform dit reglement is gericht op bemiddeling door één of meer mediators. De wederpartij verplicht zich actief deel te nemen aan een aanhangig gemaakte ICT-Mediation,

tot welke rechtens afdwingbare verplichting in ieder geval behoort het bijwonen van tenminste één gezamenlijke

bespreking van mediators en partijen, teneinde deze buitengerechtelijke vorm van geschiloplossing een kans te geven. Het staat elk der partijen vrij om op elk moment na een gezamenlijke eerste bespreking van mediators en partijen de procedure van ICT-Mediation te beëindigen. Het bepaalde in dit artikellid verzet zich er niet tegen dat een partij die dat nodig acht, een voorziening in (arbitraal) kort geding vraagt of conservatoire rechtsmaatregelen treft (zie www.sgoa.org en www.sgoa.eu).

 

Download onze Algemene Voorwaarden als PDF